YOOSUNG KN CO.,LTD


DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  • DỰ ÁN TIÊU BIỂU >
  • 2020-2016

Nhà máy KA ON

Company :Nhà máy KA ON
Project :Tủ điều khiển AHU and Tủ điều khiển OAC
Date : 2020.03

본문

af5a2940bdfcb009c225db3be7a1c597_1587625
 

 

 

Tủ điều khiển : 5 Bộ

- Tủ OAC: 2 Bộ, Trong nhà

- Tủ AHU: 2 Bộ, Trong nhà 

- Tủ AHU: 1 Bộ, Ngoài trời