YOOSUNG KN CO.,LTD


DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  • DỰ ÁN TIÊU BIỂU >
  • 2020-2016

Nhà máy ITM - Giai đoạn 3

Company :Nhà máy ITM - Giai đoạn 3
Project :Máy biến áp & Tủ trung thế
Date : 2019.12

본문

42776cca669c0b91110be019e5d5a882_1581482 

2019.12 Nhà máy ITM  - Giai đoạn 2
Máy biến áp khô
3P, 4000kVA, 22/0.4kV, 1 bộ 
3P, 3000kVA, 22/0.4kV, 1 bộ 
3P, 1500kVA, 22/0.4kV, 1 bộ
- 50Hz, Al conductor, Lõi nhôm
- Cảm biến, Điều khiển nhiệt độ

- Kiểu làm mát : AN  
- Vỏ IP21  

MV SWGR  SWITCHGEAR  
RMU Safeplus 

-24kV, 630A, 20kA/s
- Semi module 6 panel 

- C=M=VVVV

Relay function REF603 (50/51,50/51N), CT 2-5